อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”
อบต.โป่งตาลอง


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.237.16.173
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 244 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7141 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27692 คน
เริ่มนับ วันที่ 21 กันยายน 2558
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ..>
   เทศบาลตำบลกลางดง
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   

   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.สีมุม
   อบต.ตโนด
   อบต.บุ่งขี้เหล็ก
   อบต.กระุทุ่มราย
   อบต.ท่าช้าง
   อบต.โนนค่า
   อบต.โนนเต็ง
   

   โคราชทาวน์ดอทคอม
   สมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล..>
   เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จังหวัดนครราชสีมา..>
   
กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี 2566
 
ภาพกิจกรรม
 •      โครงการควมคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ 2566
  ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมวให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค..>>>
  28 มี.ค. 66 (51)
       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ด้านการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ..>>>
  16 พ.ย. 65 (66)
       โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกัน – แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้ง..>>>
  16 พ.ย. 65 (61)
 •      การลงเยี่ยมอปท. แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เทศบาลหนองบัวศาลา เทศบาลหนองบัวศาลา ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งรรภ์ในวัยรุ่น ..>>>
  16 พ.ย. 65 (89)
       การจัดทำโครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล
  การจัดทำโครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570..>>>
  19 เม.ย. 65 (84)
       โครงการ 1 ตำบล 1 วัด 1 แปลงผัก
  15 ก.ค. 63 (190)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2565  
  2.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 
  3.  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
  4.  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
  5.  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม ม.8  
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.3 เชื่อม ม.9 
  3.  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม ม.8 
  4.  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.3 เชื่อม ม.9 
  5.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู ม.4 
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ e-GP
  1.  จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกจักเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 90-1215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1
  2.  จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  จ้างดำเนินการจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  จ้างเหมาจัดทำป้ายซื่อซอย ซื่อถนน พร้อมติดตั้ง ภายในเขตตำบลโป่งตาลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
  2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
  2.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  5.   
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดฯ (์No Gift Policy)  
  2.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  3.  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  4.  ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตรา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ 
  5.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) 
กิจการสภา
  1.  รายงานการประชุมสภา อบต.โป่งตาลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
  2.  รายงานการประชุมสภา อบต.โป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.โป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
  4.  รายงานการประชุมสภา อบต.โป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
  5.  รายงานการประชุมสภา อบต.โป่งตาลองครั้งแรก 

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

029   สอบถาม โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 99 ออกความเห็น 0
028    ว็บหวยดีเป็นเว็บให้บริการรับซื้อหวยออนไลน์ ที่มาแรง ในปี 2022 ติ..>>> โดย com วันที่ 28 ก.ย. 6   อ่าน 143 ออกความเห็น 0
027   สล็อต pg โดย สล็อต pg วันที่ 14 พ.ค. 6   อ่าน 118 ออกความเห็น 0
026   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 137 ออกความเห็น 0
025   สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต..>>> โดย อุบลเทรนนิ่ง* วันที่ 16 พ.ค. 6   อ่าน 185 ออกความเห็น 1
อบต.โป่งตาลอง  
  
  
  
  

มิ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ค้นหาโดย google
อบต.โป่งตาลอง

สภาพอากาศวันนี้หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ประกาศสอบโดยประกาศสอบดูเดย์.com

หนังสือราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-009516 โทรสาร 044-009515 E-mail : saraban@pongtalong.go.th , ptl@pongtalong.go.th , pongtalongfc@outlook.com