องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายราเชน สุขจิตร
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวภัทราพร มีกุศล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางบุษยาภรณ์ แจ่มจันทร์
ครู คศ.1


นางสาวฐิติพร กัญญาจารี
ครู คศ.1


นางสาววรัญญา ประสิทธิ์นอก
ครู คศ.1


นางศิตาพัชญ์ ดาทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)


นางสาวอัมพิกา พรหมดก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณัฐธิดา กูบกระโทก
คนงาน


นายเฉลิมพล โมราบุตร
คนงาน


-
พนักงานจ้างเหมาบริการ