องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

กองช่าง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประพันธ์ ขมสูงเนิน
นายช่างโยธาอาวุโส


นายศักดินันท์ เปลี่ยนศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


นายกิตติพงษ์ เชื้อสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวสุพิน ประเสริฐสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกพันธ์ โตนชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวันดี อ่อนชั่ง
คนงาน (พนักงานขับรถยนต์)


นายณัฐกร โมราบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมาบริการ