องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

กองช่าง


นางสุทธา ชวาร์ซ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประพันธ์ ขมสูงเนิน
นายช่างโยธาอาวุโส


นายศักดินันท์ เปลี่ยนศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายมานพ บุญตอบ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิตติพงษ์ เชื้อสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวสุพิน ประเสริฐสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกพันธ์ โตนชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวันดี อ่อนชั่ง
คนงาน (พนักงานขับรถยนต์)


นางสาวกาญจนา สงนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฐกร โมราบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ