องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

       ตำนานที่เล่าต่อกันมานานว่า ในอดีตตำบลโป่งตาลองนั้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหมูสี และได้แยกออกจากตำบลหมูสี สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “โป่งตาลอง” เพราะว่าในพื้นที่ของ นายลอง มีดินโป่ง และพวกสัตว์ป่า คือ ช้าง ชอบมากินดินโป่ง ในพื้นที่นายลอง และคนภายนอกมักเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ ข้างในไร่ ประกอบกับการที่ช้างมากินดินโป่งในพื้นที่ของนายลอง พวกคนข้างนอกที่เข้ามาทำไร่นั้นไม่รู้จะเรียกไร่ของตนว่าอย่างไร และเมื่อมีใครถามว่า “ไปทำไร่ที่ใด ” คนเหล่านั้นก็จะบอกว่าไปทำไร่ที่โป่งตาลอง

       ตำบลโป่งตาลองมีหน่วยงานคือสภาตำบลโป่งตาลองมีผู้ทำการคุณวุฒิอยู่ในสภาและ สภาตำบลโป่งตาลองได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเมื่อปีงบประมาณ พ.. 2539 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2538 และก่อตั้งเป็น อบต. เป็นระยะเวลา 17 ปี จากอดีตจวบจนปัจจุบัน