องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หมู่บ้าน/ชุมชน

เขตปกครอง ตำบลโป่งตาลอง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้คือ

 

ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้านตำบลโป่งตาลอง

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

บ้านโป่งตาลอง

2

บ้านหนองคุ้ม

3

บ้านโป่งไทร

4

บ้านปอหู

5

บ้านหนองซ่อม

6

บ้านหนองจอก

7

บ้านสระน้ำใส

8

บ้านตะเคียนงาม

9

บ้านมอตะเคียน

10

บ้านหนองกรวด

11

บ้านเนินทอง

12

บ้านเทพนิมิตร

13

บ้านโป่งฉนวน

 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 13 คน

1. นายอดุลย์ ทองบัวศรี กำนันตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก
2. นายมานิตย์ คนขำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง
3. นายทวี เจริญพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม
4. นายณัฐกิตติ์
ชุ่มพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3
บ้านโป่งไทร
5. นายปรีชา
มีศรีสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4
บ้านปอหู
6. นายกฤษฎา
ทิพโม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม
7. นางพรนิภา ช้างสีทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ำใส
8. นายวินัย จินตบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม
9. นายสมพร ประเสริฐสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน
10. นายรังสรรค์ วรรณแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด
11. นายสันติ
เกลี้ยงจิตต์แผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง
12. นางนภัสนันท์ 
คิรินทร์จิรเดช ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12
บ้านเทพนิมิตร
13. นางสาวจารุณี
หนูเส็ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13
บ้านโป่งฉนวน