องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

วัด/โรงเรียน

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

1. โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง

2. โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา

3. โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม

4. โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

5. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (มีทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

1. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (เปิดสอนทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 9 แห่ง และ สำนักสงฆ์ 1 แห่งดังนี้

  1. วัดโป่งตาลอง

  2. วัดหนองคุ้ม

  3. วัดมกุฎคีรีวัน

  4. วัดสินทองวนาวาส

  5. วัดหนองซ่อม

  6. วัดหนองจอก(ชัยมงคลอินทาราม)

  1. วัดสระน้ำใส

  2. วัดถ้ำศิลาทอง

  3. วัดมอตะเคียน

  4. สำนักสงฆ์สีชมชื่น

ประชากรทั้งตำบลโป่งตาลอง ใช้วัดและสำนักสงฆ์เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานบุญและงานประเพณีต่างๆ