องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการกำหนดส่วน

       จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้

       1. โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   
             จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาจัดตั้งเป็นส่วนต่อไปดังนี้


                                                                   โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่


1. สำนักงานปลัด        1.1 งานบริหารทั่วไป
             - งานสารบรรณ
             - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
             - งานบริหารงานบุคคล
             - งานเลือกตั้ง
             - งานกิจการสภา
             - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
             - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
             - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
             - งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
             - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

       1.2 งานนโยบายและแผนพัฒนา
             - งานวิชาการ
             - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
             - งานงบประมาณ

       1.3 งานกฎหมายและนิติกรรม
             - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
             - งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์
             - งานทะเบียนการคลัง
             - งานข้อบัญญัติ อบต.

       1.4 งานส่งเสริมการเกษตร
             - งานส่งเสริมและเผยแพร่
             - งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             - งานติดตามตรวจสอบ

       1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
             - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
             - งานรักษาความสะอาด
             - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
             - งานบริการสาธารณสุข

       1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             - งานอำนวยการ
             - งานป้องกัน
             - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
             - งานกู้ภัย

 

 2. กองคลัง 

       2.1 งานการเงิน
             - งานรับ - เบิกจ่ายเงิน
             - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
             - งานเก็บรักษาเงิน

       2.2 งานบัญชี
             - งานการบัญชี
             - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
             - งานการเงินและงบทดลอง
             - งานงบแสดงฐานะการเงิน

       2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
             - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
             - งานพัฒนารายได้
             - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
             - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

       2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
             - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
             - งานพัสดุ
             - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. กองช่าง 

       3.1 งานก่อสร้าง
             - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
             - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
             - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
             - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

       3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
             - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
             - งานวิศวกรรม
             - งานประเมินราคา
             - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
             - ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
             - งานออกแบบ

       3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
             - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
             - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
             - งานระบายน้ำ
             - งานจัดตกแต่งสถานที่

       3.4 งานผังเมือง
             - งานสำรวจและแผนที่
             - งานวางผังพัฒนาเมือง
             - งานควบคุมทางผังเมือง
             - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


       4.1 งานบริหารงานการศึกษา  
             - งานบริหารวิชาการ
             - งานนิเทศการศึกษา
             - งานลูกเสือและยุวกาชาด
             - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

       4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
             - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
             - งานกิจการเด็กและเยาวชน
             - งานกีฬาและนันทนาการ

       4.3 งานกิจการโรงเรียน
             - งานจัดการศึกษา
             - งานพลศึกษา
             - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล โรงเรียน
             - งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา
             - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       4.4 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
             - งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
             - งานประชาสัมพันธ์
             - งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

       4.5 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
             - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
             - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา
             - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน


         2. การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง

             องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีการใช้จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจำนวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์มากรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563

             (1) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานบริหารบุคคล งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล งานกฎหมายและคดี งานทะเบียนการคลัง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงานอื่นๆ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  1         อัตรา
2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น      1         อัตรา
3. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   1        อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1        อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    1        อัตรา
6. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   1        อัตรา
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1        อัตรา
8. นิติกรปฏิบัติการ 1        อัตรา
9. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1        อัตรา
10. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน                          1        อัตรา
11. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1       อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ 4       อัตรา
13. คนงานทั่วไป  9       อัตรา

                                    

              (2) กองคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น   1       อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1       อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 1       อัตรา
4. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 1       อัตรา
5. นักวิชาการคลังชำนาญการ 1       อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ 2       อัตรา

 

              (3) กองช่าง   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น 1        อัตรา
2. นายช่างโยธาอาวุโส  1        อัตรา
3. นายช่างโยธาชำนาญงาน 1        อัตรา
4. นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 1        อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ 1        อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ 2        อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป) 1        อัตรา
8. คนงานทั่วไป 1        อัตรา

               

             (4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่ เพื่อการศึกษาส่งเสริมทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 1        อัตรา
2. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1        อัตรา
3. ครูผู้ดูแลเด็ก 3        อัตรา
4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1        อัตรา
5. คนงานทั่วไป 2        อัตรา

                                                         

              (5) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสำนัก /กองของ อบต. และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (หัวหน้าสำนัก /ผู้อำนวยการกอง) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ                        1         อัตรา