องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หน้าที่สำนักปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                       
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

        1.1 งานบริหารงานทั่วไป

            - งานสารบรรณ

            - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

            - งานบริหารงานบุคคล

            - งานเลือกตั้ง

            - งานกิจการสภา

            - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์

            - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

            - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี            

            - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

        1.2 งานนโยบายและแผน

            - งานนโยบายและแผนพัฒนา

            - งานวิชาการ

            - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

            - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

            - งานงบประมาณ

        1.3 งานกฎหมายและคดี

            - งานกฎหมายและนิติกรรม

            - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

            - งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์

            - งานทะเบียนการคลัง

            - งานข้อบัญญัติ อบต.

        1.4 งานส่งเสริมการเกษตร

            - งานส่งเสริมและเผยแพร่

            - งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            - งานติดตามตรวจสอบ

        1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

            - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

            - งานรักษาความสะอาด

            - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            - งานบริการสาธารณสุข

        1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            - งานอำนวยการ

            - งานป้องกัน

            - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

            - งานกู้ภัย