องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หน้าที่กองคลัง

กองคลัง                            
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

     2.1 ฝ่ายการเงิน

                  - งานรับ - เบิกจ่ายเงิน

                  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                  - งานเก็บรักษาเงิน

    2.2 ฝ่ายบัญชี

                  - งานการบัญชี

                  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

                  - งานการเงินและงบทดรอง

                  - งานงบแสดงฐานะการเงิน

     2.3 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

                  - งานพัฒนารายได้

                  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

                  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

     2.4 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                  - งานพัสดุ

                  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ