องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หน้าที่กองช่าง

กองช่าง
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

        3.1 ฝ่ายก่อสร้าง

                      - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                      - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

                      - งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                      - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

       3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

                      - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                      - งานวิศวกรรม

                      - งานประเมินราคา

                      - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

                      - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                      - งานออกแบบ

        3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

                      - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                      - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                      - งานระบายน้ำ

                      - งานจัดตกแต่งสถานที่

       3.4 ฝ่ายผังเมือง

                      - งานสำรวจและแผนที่

                      - งานวางแผนพัฒนาเมือง

                      - งานควบคุมทางผังเมือง

                      - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง