องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หน้าที่ส่วนการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         
             มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

     4.1 งานบริหารงานการศึกษา

                  - งานบริหารวิชาการ

                  - งานนิเทศการศึกษา

                  - งานลูกเสือและยุวกาชาด

                  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

                 - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

                  - งานกิจการเด็กและเยาวชน

                  - งานกีฬาและนันทนาการ

     4.3 งานกิจการโรงเรียน

                  - งานจัดการศึกษา

                  - งานพลศึกษา

                  - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล โรงเรียน

                  - งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา

                  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     4.4 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

                  - งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

                  - งานประชาสัมพันธ์

                  - งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

     4.5 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                  - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

                  - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา

                  - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว