องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

การคมนาคมเส้นทางหลักคือจากถนนลาดยางของสำนักงานทางหลวงชนบทเส้นทางสายท่ามะปราง-หนองคุ้มซึ่งแยกจากถนนธนะรัชต์ตรง ก.. 22 บริเวณจุดตรวจขึ้นเขาใหญ่ระยะทางตลอดสาย ประมาณ 46 กิโลเมตร

- เส้นทางเชื่อมตำบลหมูสีไปจรดตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว เส้นทางคมนาคมเชื่อมไปยัง ก..ที่ 79 บริเวณวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา ถึงกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- ถนนลูกรังเชื่อมแยกสายหลักเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงได้แก่ตำบลหมูสี ตำบลวังกระทะ ตำบลขนงพระ และตำบลวังหมี การคมนาคมส่วนใหญ่จะใช้การคมนาคมโดยทางบก

 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม

- ตำบลโป่งตาลองมีที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย) ตั้งอยู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2

- มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มีจำนวน 20 คู่สาย

 

การสาธารณูปโภค

ระบบประปาในตำบลโป่งตาลองทุกพื้นที่มีระบบประปาใช้ทั้ง 13 หมู่บ้าน

 

การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นผู้รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่ขับรถขยะ 1 คน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ จำนวน 3 คน โดยนำถังขยะไปวางหน้าบ้าน การบริการเก็บขยะทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 . แล้วเสร็จประมาณ 14.00 . โดยนำไปทิ้งที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง

 

การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตำบลโป่งตำลองมีสถานีตำรวจชุมชน จำนวน 2 แห่ง

1. สถานีตำรวจชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่จำนวน 1 นาย และตำรวจบ้าน จำนวน 3 นาย

2. สถานีตำรวจย่อย สภ.หมูสี (ป้อมมกุฎคีรีวัน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ตำบลโป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย และตำรวจบ้าน จำนวน 5 นาย

ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยรับแจ้งเหตุเบื้องต้น หากมีคดีรุนแรงเกินอำนาจหน้าที่จะส่งผู้ต้องหามาดำเนินคดี สภ.หมูสี นอกจากนี้มีตำรวจชุมชนของหมู่บ้านจำนวน 18 นาย สำหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตำบลโป่งตาลองอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้