องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากร    จำนวน 36 คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  18  คน

ตำแหน่งในกองคลัง  7  คน

ตำแหน่งในกองช่าง  7  คน

ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ  5  คน

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นบางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยังรวมกลุ่มกันไม่ได้

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณการรายรับประจำปี 2556 จำนวน 31,349,575.26  บาท แยกออกเป็นดังนี้

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,778,366.63 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 22,773,077.63 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,798,131.00 บาท

 จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจำนวน  37 คน และส่วนราชการ  จำนวน 4 ส่วน/กอง ดังนี้

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จำนวน 1คน

 

1. นางภัทราพร ก่อกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายราเชน สุขจิตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด หัวหน้าสำนักปลัด
4. นางสาวกชพร เชิดกลิ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5. นายณวัชร์ นิลพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6.
นายธนัช ป้อมมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ          
 
7. นางสาวฤทัยรัตน์ เศรฐวงศ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
8. นายพรเทพ บุญมี พนักงานขับรถยนต์
9. นายอนันต์ บุตรสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  
10. นายใหม่ สาทกลาง
พนักงานขับรถยนต์
11. นายบุญมี คำเยาว์ นักการภารโรง
12. นายสมบุญ เศรฐวงศ์ ยาม
13.
นางสาวสุรณี
เรืองจาบ  คนงานทั่วไป
14.
นางสาวสุรัตนา  ช้างสีทา
คนงานทั่วไป
15.
นายสมร   เข็มศรี
คนงานทั่วไป
16. นายสมคิด    บัวศรี
คนงานประจำรถขยะ
17.
นายเฉลิมชัย บัวศรี คนงานประจำรถขยะ
18.
นายชโลม   ปั้นทอง คนงานประจำรถขยะ

 ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 7 คน

1. นางวรลักษ์
ธัญญาหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวอภิชญาภร ซ่อนกลิ่น  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3. นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
4. นายสุเมธ ชาติพิมาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
5. นางนีรชาดา อินทรสุข  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
6. นางวรรณภัทร  พละโสม  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
7. นายมงคล ใบชา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 5 คน

1. นางสุทธิ์นัชชา ชวาร์ซ
ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายประพันธ์   
ขมสูงเนิน นายช่างโยธาอาวุโส
3. นายประวิทย์ มาสกุล  
นายช่างโยธาชำนาญงาน
4. นายสิทธิพงษ์ เขียวพฤกษ์   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
5. นายณัฐพงษ์ เป้าสร้อย  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
6. นางสาวสุพิน     ประเสริฐสัตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
7.   นายเอกพันธ์               
โตนชัยภูมิ            
คนงานทั่วไป       

 ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5คน

1.  นายสุเนตร                อันทะบาล           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางบุษยาภรณ์ แจ่มจันทร์ ครู คศ.1
3. นางสาวฐิติพร กัญญาจารี ครู คศ.1
4. นางสาววรัญญา ประสิทธิ์นอก ครูผู้ดูแลเด็กครู คศ.1
5. นางศิตาพัชญ์ ดาทอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 4 คน

1. นายทองหล่อ ช้างสีทา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
2. นายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
3. นายชัยณรงค์ บุตรสุวรรณ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
4. นายเสถียร
พละโสม  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 26 คน

1. นายบุญเรือง อนุรักษา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
2. นายยงยุทธ   บุตรสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
3. นางสาวจารุณี หนูเส็ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
4. นายไพฑูรย์ มาไพศาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 1
5. นายเกษม โมราบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 1
6. นายสุวรรณ์ ประดิษฐ์ภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 2
7. นายบุญมี แสนพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 3
8. นายสมหมาย คงเพียรธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 3
9. นายสมัคร วงษ์ระหงส์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 4
10. นายธีระพงษ์ แสวงจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 4
11. นายมาลี สาทกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 5
12. นางสายฝน พันธ์โคดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 5
13. นายไพรฑูรณ์ ชัยยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 6
14. นายประภาส อ่อนสีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 6
15. นายบุญจันทร์ คัมภีระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 7
16. นางสุรัสวดี  เรืองจาบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 7
17. นายปัญญา มารัตตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 8
18. นายหอม ญาติจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 8
19. นายสิริชัย รีเรืองชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 9
20. นายนพรัตน์ 
จันทร์สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 9
21. นายสุเทพ ทองเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 10
22. นางขันเทียง แสงรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 10
23. นายอนันท์ ด่านตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 11
24. นายคนึง เกลี้ยงจิตแผ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 11
25. นายสมชายนายสำรถ เศรฐวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 13