องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

       ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ สภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร การเปรียบเทียบข้อมูลของการแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง การเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายย้อนหลัง การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง ดังนี้

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

ตำนานที่เล่าต่อกันมานานว่า ในอดีตตำบลโป่งตาลองนั้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหมูสี และได้แยกออกจากตำบลหมูสี สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “โป่งตาลอง” เพราะว่าในพื้นที่ของ นายลอง มีดินโป่ง และพวกสัตว์ป่า คือ ช้าง ชอบมากินดินโป่ง ในพื้นที่นายลอง และคนภายนอกมักเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ ข้างในไร่ ประกอบกับการที่ช้างมากินดินโป่งในพื้นที่ของนายลอง พวกคนข้างนอกที่เข้ามาทำไร่นั้นไม่รู้จะเรียกไร่ของตนว่าอย่างไร และเมื่อมีใครถามว่า “ไปทำไร่ที่ใด ” คนเหล่านั้นก็จะบอกว่าไปทำไร่ที่โป่งตาลอง

ตำบลโป่งตาลองมีหน่วยงานคือสภาตำบลโป่งตาลองมีผู้ทำการคุณวุฒิอยู่ในสภาและ สภาตำบลโป่งตาลองได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเมื่อปีงบประมาณ พ.. 2539 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2538 และก่อตั้งเป็น อบต. เป็นระยะเวลา 17 ปี จากอดีตจวบจนปัจจุบัน

 

สภาพโดยทั่วไป

 

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต

ตำบลโป่งตาลองเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ประมาณ 108.69

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,932.50 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลขนงพระ และตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

สภาพพื้นที่ของตำบลโป่งตาลอง เป็นที่ราบสูง ที่ราบเอียง ลอนคลื่นมีภูเขาอยู่ทางด้านเหนือของตำบล ซึ่งมีความสูงประมาณ 500 เมตรขึ้นไป ส่วนทางด้านใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายต่างๆ ที่ไหลผ่านตำบล ได้แก่ คลองปูน คลองปอหู คลองเดื่อ

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

 

 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม

 

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม

 

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ 16 ตุลาคม ถึง 14 กุมภาพันธ์