องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

1. โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง

2. โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา

3. โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม

4. โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

5. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (มีทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

1. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (เปิดสอนทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 9 แห่ง และ สำนักสงฆ์ 1 แห่งดังนี้

  1. วัดโป่งตาลอง

  2. วัดหนองคุ้ม

  3. วัดมกุฎคีรีวัน

  4. วัดสินทองวนาวาส

  5. วัดหนองซ่อม

  6. วัดหนองจอก(ชัยมงคลอินทาราม)

  1. วัดสระน้ำใส

  2. วัดถ้ำศิลาทอง

  3. วัดมอตะเคียน

  4. สำนักสงฆ์สีชมชื่น

ประชากรทั้งตำบลโป่งตาลอง ใช้วัดและสำนักสงฆ์เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

งานบุญและงานประเพณีต่างๆ

 

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคุ้ม

คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลหนองคุ้มตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม ไว้ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้ลดอัตราการเกิดลงได้ ส่วนโรคที่ร้ายแรงประชาชนจะไปรับการรักษายังโรงพยาบาลปากช่องนานา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา)

คือ โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง

การจัดตั้งโรงพยาบาลเกิดจากเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยา-ราม ผู้ก่อตั้งวัดมกุฎคีรีวันเขาใหญ่ มีประสงค์อยากให้มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก และทันสมัยเกิดขึ้นใกล้ๆ กับวัด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป พระสงฆ์ สามเณร ที่มาพักปฏิบัติธรรมในบริเวณใกล้เคียง เจ้าคุณพระญาณดิลกฐานะเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน องค์ปัจจุบันจึงได้มอบพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ที่ได้ซื้อสิทธิจากชาวบ้านในการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยมีนายคีรี กาญจนพาศน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อนๆ ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยเวลาทำการ เปิดบริการทุกวันและเวลาราชการ

08.00 – 16.00 . ปิด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ) การให้บริการ ทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาล ประจำ เพื่อรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลปากช่องนานา) และปัจจุบันทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างหอผู้ป่วย เพื่อรับผู้ป่วยไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล

 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐานของตำบลโป่งตาลอง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มโดยตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมและใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนกระจายตัวอยู่รอบๆ ชุมชนดังนี้

1. ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามถนน รพช. (ทางหลวงชนบท) เป็นชุมชนใหญ่และเป็นศูนย์กลางของตำบลมีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย ศาลาประชาคม มหกรรมการเกษตร ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม , หมู่ที่ 4 บ้านปอหู , หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก , หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง ชุมชนต่าง ๆ ภายในตำบลโป่งตาลอง ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเนื่องจาก คนในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองที่เป็นคนพื้นที่จริงมีเพียงครึ่งเดียวของตำบลเท่านั้น นอกนั้นย้ายมาจากถิ่นอื่นๆ และตำบลมีโครงข่ายถนนติดต่อกันสะดวกพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังตามซอยต่างๆ

2. ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง ,หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร

, หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม และใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 

พาณิชยกรรม

การจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้นำไปจำหน่ายเอง สำหรับพืชไร่อื่นๆ ไม้ผลและพืชผักต่างๆ จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน

สำหรับการซื้อสินค้าเครื่องมือ – เครื่องใช้ทางการเกษตร และเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ นั้น ประชาชนนิยมไปหาซื้อที่ตลาดเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนภายในหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลโป่งตาลอง ก็มีร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายในตำบล

ในตำบลโป่งตาลอง มีสหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคลองสร้างตนเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2

บ้านหนองคุ้ม ไว้ให้บริการรับซื้อพืชไร่ต่างๆ ของเกษตรกร