องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

 

การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย การ

ทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ต่างๆ เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ถั่ว การทำสวนต่างๆ เช่น น้อยหน่า มะม่วง มะขาม ขนุน มะละกอ การปลูกผักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น เป็ด ไก่ ปลานิล และปลาดุก

 

แรงงาน

ประชากรของตำบลโป่งตาลองผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานต่างๆ

ที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปราจีน สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร