องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ข้อมูลประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน ข้อมูลของวันที่ 27 เมษายน พ.. 2558