องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

กองคลัง


นางวรลักษ์ ธัญญาหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางนีรชาดา อินทรสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวมณฑาทิพย์ ไตรบัญญัติกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.


นางวรรณภัทร พละโสม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวธารทิพย์ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุพรรณษา เชียงโคกกรวด
พนักงานจ้างเหมาบริการ