องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

คณะผู้บริหาร


นายณัฐกิตติ์ ชุ่มพิพัฒน์
นายก อบต. (062-1864636)


นายมานิตย์ คนขำ
รองนายก อบต. (093-5355392)


นายหอม ญาติจันทึก
รองนายก อบต. (086-1249251)


นายกิตติ ชาติพิมาย
เลขานุการนายก อบต. (085-6398456)