องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สำนักงานปลัด


นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.


นายณวัชร์ นิลพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนัช ป้อมมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสุเมธ ชาติพิมาย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.นัฐธิกา บุตรบุญตอม
นิติกรปฏิบัติการ


นายปรเมษฐ์ สอนเวียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวฤทัยรัตน์ เศรฐวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายพรเทพ บุญมี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายอนันต์ บุตรสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายใหม่ สาทกลาง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


- ว่าง -
นักการภารโรง


นายสมบุญ เศรฐวงศ์
ยาม


นายชโลม ปั้นทอง
คนงาน


นายพิทักษ์ เครือมา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรไกร ทองราช
คนงานประจำรถขยะ


นายประสาร บุตรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ


นายกฤษณะ บุระคร
คนงานประจำรถขยะ


นายสมปอง เดชวงศ์
คนงานประจำรถขยะ


- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ