องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สำนักงานปลัด


นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกชพร เชิดกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายณวัชร์ นิลพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนัช ป้อมมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายสุเมธ ชาติพิมาย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.นัฐธิกา บุตรบุญตอม
นิติกรปฏิบัติการ


นายปรเมษฐ์ สอนเวียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวฤทัยรัตน์ เศรฐวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายพรเทพ บุญมี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายอนันต์ บุตรสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายใหม่ สาทกลาง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายชนันท์ชัย ธนมงคลวัชร์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายบุญมี คำเยาว์
นักการภารโรง


นายสมบุญ เศรฐวงศ์
ยาม


นายชโลม ปั้นทอง
คนงาน


นายพิทักษ์ เครือมา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรไกร ทองราช
คนงานประจำรถขยะ


นายประสาร บุตรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมปอง เดชวงศ์
คนงานประจำรถขยะ