องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

หัวหน้าส่วนราชการ


นางภัทราพร ก่อเกิด
ปลัด อบต. โทร. 093-3232751


นายราเชน สุขจิตร
รองปลัด อบต. โทร. 089-8442762


นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด
หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 087-2592539


นางวรลักษ์ ธัญญาหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 081-0743768


นางสุทธา ชวาร์ซ
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 062-4491135


นายราเชน สุขจิตร
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 089-84427