องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สมาชิกสภา อบต.


นายไพทูรย์ มาไพศาล
ประธานสภา อบต. (085-7654058)


นายอนันท์ ด่านตระกูล
รองประธานสภา อบต. (096-8258533)


นายไพรฑูรณ์ ชัยยา
เลขานุการสภา อบต. (089-2854696)


นางสาววนิดา แซ่เลี้ยง
ส.อบต. หมู่ที่ 2 (081-9727239)


นายปราโมทย์ คงเพียรธรรม
ส.อบต. หมู่ที่ 3 (080-5775413)


นายสมัคร วงษ์ระหงส์
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (084-9614717)


นายสมพงษ์ แจ่มจำรัส
ส.อบต. หมู่ที่ 5 (081-7907426)


นายบุญจันทร์ คัมภีระ
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (089-2524621)


นายบุญทรง อยู่มาก
ส.อบต. หมู่ที่ 8 (087-2448736)


นายขวัญชัย จันทร์สุข
ส.อบต. หมู่ที่ 9 (061-1493507)


นางขันเทียง แสงรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 10 (089-7224902)


นางยุวดี เอี่ยมสุเมธ
ส.อบต. หมู่ที่ 12 (097-0094158)


นายราชัญ ประจิมนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 13 (061-1484472)