องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโปงตาลองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จำนวน 230 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชน