องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ภาพกิจกรรม


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ