องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ภาพกิจกรรม


การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยการมีส่วนร่วมของ ตัวแทนประชาคมของหมู่บ้าน (มาจากประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่) ผู้่ทรงคุณวุฒิ (เป็นผู้นำชุมชน เช่น ปราญ์ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในการร่วมว่างแผน ร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลแผนฯ