องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ภาพกิจกรรม


โครงการ 1 ตำบล 1 วัด 1 แปลงผัก

โครงการ 1 ตำบล 1 วัด 1 แปลงผัก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการทำแปลงผักชุมชนขึ้นภายในวัด เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง