องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

รายงานการเงิน-การคลัง
  | 1   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง