องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แผนพัฒนาบุคลากร
  | 1   
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง