องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  | 1   
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

มาตรการป้องกันการรับสินบน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง