องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
  | 1 | 2   ต่อไป 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตบ่อบาดาล นบ.2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.9
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำร้องทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบคำร้องถังขยะชำรุด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบคำร้องทั่วไป กช 02
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบคำร้องทั่วไป กช 01
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบ นบ.7
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ 18)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ 4)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

หนังสือรับรอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง