องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่ยนอาคาร (แบบ ข.1)

คำขออนุญาตก่อสร้าง แบบ ข.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง