องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ

คำขอโอน ใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือฯ (แบบ ข.7)

คำขอโอน ใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือฯ แบบ ข.7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง