องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง WFH

แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง