องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (เส้นทางบ้านนายชโลม ปั้นทอง ฯ) ม.8

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางบ้านนายชโลม ปั้นทอง - ช่วงศักดิ์ มิตรรามัน) หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง