องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ม.5

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง