องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง