องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีภาษี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง แจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด และป้าย ที่อยู่ในเขตตำบลโป่งตาลอง โดยจะเริ่มออกสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่ เวลา 0

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง แจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด และป้าย ที่อยู่ในเขตตำบลโป่งตาลอง ในส่วนที่เกี่ยวกับ ประเภท ขนาด จำนวน อายุสิ่งปลูกสร้าง  การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการประเมินภาษีฯ สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โปรดอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ เช่น ข้อมูลเอกสารสิทธิต่างๆของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน , น.ส.๓, น.ส.๓ ก หรือ ส.ป.ก. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยหนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจะเริ่มออกสำรวจในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ทุกคนจะต้องติดบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตนเข้าตำเนินการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ จะไม่มีการเรียาเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งลิ้น

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลองได้ ทราบโดยทั่วกัน

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่

กองคลังงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 096-3984145

   

 

 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง