องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.2 (สายทางหน้าวัดหนองคุ้ม)

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบ ปูผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๒ (สายทางหน้าวัดหนองคุ้ม) ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง