องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดฯ (์No Gift Policy)เอกสารที่เกี่ยวข้อง