องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

การจัดการองค์ความรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง