องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ

แบบ นบ.7

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

เอกสารที่ใช้ประกอบ
1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน  (หน้า+หลัง)  จำนวน  1 ชุด
4. ทบ.2 (บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  ชุด
5. สำเนาใบเสร็จค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  จำนวน  1  ชุด 
    กรณีที่ไม่มี สำเนาใบเสร็จให้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วนำไปวิเคราะห์ ที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้ แล้วอาจนำผลวิเคระห์มาประกอบ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง