องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง