องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

คู่มือปฏิบัติงาน

3. หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5-48956 ลเอกสารที่เกี่ยวข้อง